Artikel 1: Definities

1.     De organisatie : Stichting Hollands Talent, Langewijk 29, 7701 AA Dedemsvaart

2.     De bezoeker : iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect een overeenkomst met de organisatie sluit. Die overeenkomst dient voor het bijwonen van het door de organisatie georganiseerde evenement. Dit geldt voor ieder natuurlijk persoon, die zich op het terrein bevindt.

3.     Deelnemer: iedere persoon of bedrijf die van de organisator een standplaats en/of tafel en/of ruimte huurt om op het evenement activiteiten uit te voeren of producten/diensten te verkopen.

4.     Evenement : een door de organisatie georganiseerd contest, feest, evenement, (muziek)-uitvoering, beurs, congres en/ of andere manifestatie etc. in de ruimste zin des woord.

5.     Terrein: de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.. Daarbij horende de openbare weg waartoe de organisatie gerechtigd is deze te gebruiken.

Artikel 2: Algemeen

6.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ieder aanbod en iedere aanvaarding van het aanbod , alsmede van de daaruit voortvloeiende prestaties waarbij de organisatie direct of indirect partij is, daarbij behorende te leveren diensten door de organisatie. Door betreding van het terrein verklaart de bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

7.   Alle door de organisatie of derden gedane aanbiedingen, (line-up) aankondigingen, mededelingen, prijslijsten of andere verschafte informatie zijn vrijblijvend. De organisatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, die door de organisatie of derden aan de bezoeker geïnformeerde informatie of aankondigingen.

8.   Afwijkingen aan deze overeenkomst zijn alleen van toepassing indien de organisatie dit schriftelijk heeft verklaard.

9.   Deze voorwaarden worden alleen door de organisatie verworpen indien nodig.

10.  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de bezoeker aan de evenementen zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de organisatie enerzijds en de bezoeker anderzijds en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Evenement

11.  Onder deelname aan het evenement wordt tevens begrepen de periode die gemoeid is met het opbouwen en afbreken van de stand(s)c.q. het evenement.

12.  De deelnemer respectievelijk afnemer is verplicht om gedurende de gehele overeengekomen duur van de deelname/afname daadwerkelijk en zelf deel te nemen aan het evenement respectievelijk gebruik te maken van de afgenomen, ter beschikking gestelde facilitaire zaken.

13.  Betalingen voor deelname aan het evenement en verstrekte facilitaire zaken dienen als volgt te geschieden. Bij facturatie voor gehuurde stands c.q. standruimte(n)  en facilitaire zaken dient de fatale termijn zoals vermeld op de factuur strikt in acht genomen te worden. Bedragen die binnen twee weken voor aanvang van het evenement gefactureerd worden, dienen nog op de dag van ontvangst van de factuur voldaan te worden.  Bij contante betaling zal minimaal € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de gefactureerde bedragen, zal deelnemer een contractuele rente van 1% over het niet tijdig voldane bedrag verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand te gelden heeft.

14.  De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voor evenementen vastgestelde data te wijzigen of deze geen doorgang te laten vinden. In het onverhoopte geval dat de organisatie dit recht uitoefent, heeft de deelnemer geen recht op nakoming van de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen datum en evenmin heeft deelnemer recht op vergoeding van geleden en te lijden schade,  hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd.

15.  Onverminderd het bepaalde in het vorige punt, zal de organisatie in het geval dat zij zelf een evenement annuleert de reeds door de deelnemer betaalde factuurbedragen restitueren. De organisatie is uitdrukkelijk niet tot restitutie van enig bedrag gehouden indien zij de datum van het evenement wijzigt.

16.  Annulering van deelname aan het evenement of afname van de facilitaire zaken en/of de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en), dient schriftelijk met redenen omkleed aan de organisatie gemeld te worden en is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Indien de organisatie met de annulering akkoord gaat, waartoe zij nimmer verplicht kan worden, behoudt de organisatie het recht om betaling van het volledige factuurbedrag te vorderen.

17.  De organisatie is bevoegd maar niet verplicht om een overeenkomst met de aspirant deelnemer aan te gaan en is gerechtigd om (rechts)personen om haar moverende redenen van deelname aan het evenement uit te sluiten. In een dergelijk geval zullen reeds betaalde factuurbedragen gerestitueerd worden.

18.  De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade waar dan ook gebaseerd op of hoe dan ook genaamd die voort vloeit uit of samen hangt met de deelname door deelnemer aan het evenement. Tot deze uitgesloten schade behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, schade aan goederen of personen, vermogensschade en gevolgschade.

19.  Iedere deelnemer is verplicht zich gedurende de periode van deelname of afname adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en is jegens de organisatie en derden aansprakelijk voor alle schade die hij, zijn personeel of onder zijn verantwoordelijkheid vallende derden tijdens de deelname aan het evenement of tijdens de ter beschikking stelling van de facilitaire zaken direct of indirect aan de organisatie of derden toebrengt. Deelnemer zal de organisatie op eerste verzoek vrijwaren voor alle aanspraken van derden te dier zake en zal de organisatie schadeloos stellen voor alle door de organisatie ter zake geleden en te lijden schade alsmede gemaakte en te maken kosten.

20.  Iedere deelnemer/afnemer is gehouden om afdoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat tijdens het evenement of tijdens de ter beschikking stelling van de facilitaire zaken, aan hem in eigendom toebehorende, in bruikleen gegeven of anderszins ter beschikking gestelde zaken gestolen, vernield, beschadigd of anderszins (in waarde) aangetast worden en is gehouden deze zaken, voor zover deze niet door een ander verzekerd zijn, tijdens die periode adequaat te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 4: Toegang, verblijf en veiligheid

21.  Indien voor het evenement georganiseerd door de organisatie een minimumleeftijd wordt gehanteerd, dient de bezoeker indien hij het terrein betreedt ook de gehanteerde minimumleeftijd te hebben.

22.  In verband met de veiligheid of controle is de organisatie gerechtigd om bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren, handbagage te controleren of te vragen naar de legitimatie.

23.  De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, politie, brandweer en andere bevoegden.

24.  De bezoeker is voorts verplicht om op verzoek aan een eventuele controle mee te werken en zijn of haar legitimatie te tonen, zodat de organisatie aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van de evenementen kan voldoen. Waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

25.  Indien er op het terrein door Toezicht en Handhaving van de gemeente (THV) wordt geconstateerd dat er door een bezoeker jonger dan 18 jaar alcohol wordt gedronken, zal, indien de organisatie wordt beboet,  de organisatie deze boete verhalen op de overtreder(s).

26.  Gedurende het verblijf van de bezoeker op het terrein dient hij of zij zich te gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Vervolgens is de bezoeker zich ook verplicht om zich te houden aan de huisregels van de organisatie die betrekking hebben op het desbetreffende evenement. De bezoeker is daardoor ook verplicht om de gegeven aanwijzingen of instructie op te volgen van de functionarissen van de organisatie.

27.  De organisatie is gerechtigd om bezoeker te weigeren, zonder enige redenen daartoe te hebben of van terrein te verwijderen indien een bezoeker zicht niet houdt aan de in bovenstaand genoemde afspraken of als de organisatie die om andere redenen het noodzakelijk vindt tot deze actie over te gaan zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen eventuele servicekosten) aan de organisatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres of een officieel internet verkooppunt, heeft voldaan. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein.

28.  Tenzij anders aangegeven, is het verboden professionele foto, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

29.  Het is de bezoekers niet toegestaan om (huis) dieren, (hard) drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur) wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen, dan wel bij zich te dragen op het terrein op straffe van inbeslagname zonder teruggave.

30.  Het is de bezoeker niet toegestaan op het terrein goederen van welke aard dan ook te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan te bieden. Indien hij of zij hiervoor afgaande schriftelijk toestemming heeft gekregen van de organisatie.

31.  Bezoekers die een van bovenstaande punten overtreedt, medewerking weigert kan toegang tot het evenement worden geweigerd of kan door de organisatie van het evenement worden verwijderd. Alle geleden schade die de organisatie door de bezoeker heeft geleden zal worden verhaald op de bezoeker.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

32.  Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement is op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is slechts is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt, en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding komt in aanmerking:

33.  schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder door de organisatie ingeschakelde derden zoals; leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door derden ingeschakelde personen.

34.  schade ten gevolge van het niet opvolgen van de instructies die door de organisatie ingeschakelde functionarissen wordt gegeven en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.

35.  schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en / of gezichtsvermogen.

36.  schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker  toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.

37.  schade ten gevolge van onvoorziene wijzigingen in de aanvangs – en slottijden van het evenement.

38.  schade ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

39.  schade op enige wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.

40.  schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van omstandigheden op enig roerend of onroerend goed, waarvan de organisatie houder, pachter, huurder of wel eigenaar is.

41.  gevolgschade en indirecte schade aan de zijde van bezoeker.

42.  immateriële schade.

43.  schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de organisatie.

44.  De organisatie is nooit aansprakelijk indien de voor de bezoeker geleden schade ontstaan is ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie.

45.  De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de organisatie en of door de organisatie ingeschakelde derden.

Artikel 6: Registratie

46.  De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

47.  Door betreding van het terrein geeft de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.

Artikel 7: Rechten van Intellectueel eigendom

48.  Het is de bezoeker niet toegestaan beelden of geluidsopnamen te maken van (delen van) het evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is de bezoeker niet toegestaan om de beelden openbaar te maken of te verveelvoudigen.

49.  De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) de line-up, posters, flyers en of ander
promotiemateriaal wat gepubliceerd is te verveelvoudigen of op andere wijze de rechten van Intellectueel eigendom te beschadigen.

50.  De bezoeker is bij overtreding van dit recht een vatbare boete van € 10.000,00 (tienduizend euro) verschuldigd, onverminderd het overige aan de organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet.

Artikel 8: Overmacht

51.  De organisatie zal zich er voor inspannen om het evenement te laten plaats vinden op de opgegeven locatie, datum en tijdstip.

52.  Door overmacht is de organisatie gerechtigd is het evenement te verschuiven naar een andere datum, locatie, tijdstip of het evenement te annuleren. Zonder aansprakelijk te zijn voor de door de bezoeker geleden of te lijden schade.

53.  Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden (in de ruimste zin des woords) waardoor de organisatie genoodzaakt is om het evenement af te lassen. Hier wordt onder andere verstaan; oorlogsgeweld, rellen, terreur, optreden van politie en of brandweer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

54.  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de bezoeker aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

55.  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum, kan de bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de bezoeker op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 9: Reclame / klachten

56.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker dienen de directie van de organisatie binnen veertien dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk toe te zenden. Klachten die na dit termijn ingediend worden,worden door de organisatie niet in behandeling genomen.

57.  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Artikel 10: Slot bepalingen

58.  Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en de organisatie bestaat is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

59.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. De organisatie is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

60.  Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen gelden.